21.martā LSKA Senioru Saeimas priekšsēdētāja Barba Girgensone piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē.

Sēdes darba kārtībā divi jautājumi

  1. Likumprojekts «Grozījumi Farmācijas likumā»
  2. Par aktuāliem jautājumiem senioru situācijas uzlabošanai 
  1. Tiek izskatīti grozījumi Farmācijas likumā, kuru izdarīšanas nepieciešamību pieprasa EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 536/2014, kas pieņemta jau 2014. gada 16. Aprīlī, bet tiek piemērota kopš 2022.gada 31.janvāra  „Par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm”.  

Ar šiem grozījumiem tiek paplašināts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt: 

  • prasības un kārtību cilvēkiem paredzēto zāļu klīnisko pārbaužu veikšanai, kā arī beziejaukšanās pētījumiem un uzraudzībai; 
  • prasības zāļu klīnisko pētījumu ētikas komitejas personālsastāvam unnosacījumus ētikas komitejas darbībai; 
  • Zāļu valsts aģentūras funkcijas klīnisko pārbaužu  un uzraudzības nodrošināšanai;
  • kārtību civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veikšanai nodarītā kaitējuma pētāmās personas veselībai vai dzīvībai atlīdzināšanai; 
  • jaunu MK noteikumu «Par cilvēkiem paredzēto zāļu klīniskajiem pētījumiem» izdošanu.  

Ar šiem grozījumiem tiek uzlabota klīniskajās pārbaudēs iesaistīto pētāmo personu pamattiesību aizsardzība, attīstot klīniskās pārbaudes ietvaros nodarīta kaitējuma pētāmās personas veselībai vai dzīvībai kompensēšanas sistēmu.  

Šis jautājums, kaut arī liekas tāls no senioru interesēm, tomēr skar senioru drošību, jo nereti dažādas ārstniecības personas dažādu apsvērumu dēļ aicina seniorus ar konkrētām diagnozēm iesaistīties šādos klīniskos pētījumos. Šādos pētījumos pēc statistikas datiem piedalās tūkstošiem ciltvēku, tostarp seniori atsaucoties aicinājumam pētīt inovatīvo zāļu iedarbību konkrētu saslimšanu ārstēšanā arī onkoloģijā. 

Komisijā izraisījās debate par paredzēto grozījumu pieņemšanu steidzamības kārtībā. Debatē piedalījās Veselības ministrijas Zāļu aģentūras pārstāvji. 

LSKA atbalsta Likumprojekta «Grozījumi Farmācijas likumā» izskatīšanu steidzamības kārtībā. 

  1. Kā aktuālitāte senioru situācijas uzlabošanai tiek debatēta  Pensionāru federācijas prasība veikt pensiju indeksācija 2 reizes gadā, un atjaunot piemaksas pie pensijas personām, kas pensionējušās pēc 2012.gada, kā arī uzsākt diskusijas par bāzes pensijas apmēru. 

Šajā sakarā Saeimas komisija tiek iepazīstināta ar Jelgavas Pensionāru apvienības viedokli un prasībām. 

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore norāda, ka pensiju reforma un piemaksu atjaunošana jau vairākus gadus ir Labklājības ministrijas prioritāte, tomēr tā netiek atbalstīta. Pašlaik ministrija strādā pie bāzes pensijas koncepcijas izstrādes.

Arī deputāts Andris Bērziņš norāda, ka diskusijas par pensiju indeksāciju un pensiju sistēmas uzlabošanu ir jau gadiem, bet diskusijām neseko nekādas izmaiņas vai uzlabojumi. Deputāts norāda, ka piemaksas pie pensijām būtu jāatjauno nekavējoties un jāņem vērā Latvijas Pensionāru federācijas viedoklis.

Deputāte Ramona Petraviča vērš kolēģu uzmanību uz to, ka tam, lai mainītu pensiju sistēmu un uzlabotu pensionāru dzīvi, ir jābūt politiskajai gribai, kuras diemžēl nav. 

Diskusijas rezultātā tiek nolemts, ka komisija turpinās sekot līdzi aktuālajiem senioru jautājumiem arī turpmāk un strādājot pie 2024.gada budžeta meklēs risinājumus senioru dzīves uzlabošanai.

Kontekstā ar Saeimas komisijā debatēto, LSKA aktualizē jautājumus par geriatriju, paliatīvo aprūpi, ģimenes ārstu pieejamību ne tikai praksēs bet arī izsaukumos mājās, sociālās aprūpes pieejamības izmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas un tehnisko palīglīdzekļu iegādi un nomu. Savu viedokli minētā sakarā LSKA pauž rakstiski iesniedzot Saeimas komisijai.  

Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 15.decembrim.
 
Projektu finansē LR Labklājības ministrija. Finansējuma līgums Nr. LM2023/24-1-05/10.

Service by Chukmasoff