29. martā notika biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” valdes sēde

Valdes sēde notika Rīgā, Klostera ielā 5 , LSKA biedra -  biedrības „ Svētās Ģimenes Māja” telpās.

Uz valdes sēdi no 5 valdes locekļiem ieradās Astrīda Babāne, , Inese Švekle, Lilita Kalnāja,. Liesma Neipreisa.. Astrīdu Beteri uz pilnvaras pamata pārstāvēja biedrības „Alūksnes novada pensionāru apvienība” valdes locekle Margrieta Bizjukova.

 Valdes sēdē piedalījās arī LSKA biedra biedrības „Sidraba avots” valdes locekle Gaida Zujeva no Alūksnes.

 

Valdes sēdes dienaskārtība:

  1. LSKA 2022.gada darbības pārskats.

2.Informācija par 2022.gadā atbalstīto projektu rezultātiem.

  1. Revidenta ziņojums par 2022.finanšu gada pārskatu
  2. 2022.finanšu gada pārskata apstiprināšana.

5.Par LSKA biedru kopsapulces sasaukšanu. Biedrības valdes pārvēlēšanai sakarā ar valdes pilnvaru termiņa beigšanos.

6.Dažādi

 

 Par 2022. gadā paveikto ziņoja Astrīda Babāne:

„ 2022.gadā darbu uzsāk LSKA struktūrvienība „Senioru Saeima”’, tiek īstenots projekts  „Senioru Saeima Latvijā”’ to atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds „NVO fonda” programmā. Izstrādāts un valdes sēdē apstiprināts Senioru Saeimas nolikums, par  Senioru Saeimas vadītāju ievēlēta juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone.

  Uzņemts jauns LSKA biedrs – ‘biedrība „Kuldīgas senioru skola”’, noslēgts sadarbības līgums ar sabiedriskā labuma organizāciju, biedrību „Vidusdaugavas NVO centrs”. Septembrī LSKA pievienojās Nevalstisko organizāciju un LR Ministru kabineta sadarbības Memorandam.

Turpinās sekmīga sadarbība ar LSKA atbalstītāju – a/s Delfin Group”, kas pazīstama arī ar zīmolu „Banknote”. Pateicoties viņu dāsnajam ziedojumam iespēja turpināt sociālā atbalsta programmu Latvijas novadu sociālajos dienestos un pansionātos., kā arī ar Ziedot LV. starpniecību ziedot vairāk , kā 1000 EUR  medikamentu iegādei Kramatorskas (Ukraina) bombardēšanā cietušajiem.

 2022.gada aktivitāšu finansiālam atbalstam noslēgts līgums ar LR Labklājības ministriju.

 Noturēta virkne semināru , kā „Senioru finanšu pratība”, „Senioru medijpratība”’, Kā izvairīties no krāpnieku piedāvājumiem”. Sadarbībā ar Valsts Nacionālo bibliotēku virkne semināru par mēdijpratību.  Par senioru veselības un labklājības problēmām tikšanās ar labklājības ministru Gati Eglīti, par jautājumiem, kas attiecās uz valsts budžetu un pensijām – tikšanās ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Ati Zakatistovu. Jautājumos par sirds veselību un medicīnisko palīdzību tikšanās ar veselības ministrijas pārstāvjiem. Tikāmies ar 14. LR Saeimas deputātu kandidātiem.

Senioru Saeimas vadītāja piedalījusies vairākās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdēs, Saeimai iesniegti vairāki konstruktīvi priekšlikumi, kas attiecās uz senioru problēmām. Dalība Labklājības ministrijas Senioru lietu padomes sēdē. Attiecīgi sagatavoti un iesniegti priekšlikumi arī Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai un Tiesībsargam. Sniegta intervija TV 24..

Vairākas publikācijas Ievas Padomu avīzē par senioriem aktuāliem jautājumiem.

 Liels darbs, lai veicinātu ukraiņu bēgļu iedzīvošanos Latvijas sabiedrībā, veikts Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra atbalstītā projekta „Rīgas seniori kopā ar ukraiņu bēgļiem” ietvaros.

Par tradīciju kļuvusi pasaules Senioru dienas 1.oktobra atzīmēšana Dobelē, Pētera Upīša dārzā.”

 

Pārskata noslēgumā Astrīda Babāne izsacīja pateicības:

 „Vēlos izteikt lielu pateicību par LSKA darbības sekmīgu nodrošināšanu, dažādu semināru un citu nodarbību veikšanai dodot iespēju izmantot biedrības „Svētās Ģaimenes Māja „ telpas un tehnisko aprīkojumu valdes loceklei Inesei Šveklei, īpaši jāatzīmē valdes priekšsēdētājas vietnieces, projektu vadītājas Lilitas Kalnājas nesavtīgais darbs atbalstīto projektu realizēšanā un pašu projektu sastādīšanā. Nenoliedzami lielu darbu ieguldījusi Senioru Saeimas vadītāja Barba Girgrensone, savukārt nenovērtējams ieguldījums un liela pateicība valdes loceklei Liesmai Neipreisai par darbu ar ukraiņu bēgļiem, palīdzot viņiem apgūt latviešu valodu. Būtisku atbalstu esam saņēmuši no valdes locekles Astrīdas Bēteres, realizējot LSKA aktivitātes Alūksnes novadā. Pateicība pienākas arī LSKA sabiedrisko attiecību speciālistei Ilonai Bērziņai un finanšu speciālistei Andrai Viļkinai.  

Ceru, ka arī 2023. gadā spēsim sadarboties  tik pat sekmīgi.”

 

 

Lilita Kalnāja informēja par projektos saņemtajiem finansējumiem un to rezultātiem. Īstenoti Sabiedrības integrācijas fonda, Labklājības ministrijas un Rīgas domes atbalstītie projekti. Turpinām darbu projektu sagatavošanā, iesniegšanā un 2023. gadā jau esam uzsākuši Rīgas domes un Labklājības ministrijas finansēto projektu pasākumus. Par visiem projektiem tiek informēts mūsu mājas lapā.

 

Tika uzklausīts revidenta ziņojums un pēc tā ieteikuma apstiprināts biedrības 2022. gada pārskats.

 

Valdes sēde nolēma sasaukt biedrības kopsapulci 26. aprīlī. Tika apstiprināta sapulces dienas kārtība.

 

Visi klātesošie baudīja „Svētās Ģimenes Mājas” laipno uzņemšanu. Paldies!

Service by Chukmasoff