Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOIPIENU APVIENĪBA” īstenojusi Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Aktīvs seniors Latvijā”

Laika periodā no 2020. gada 1. maija līdz 31. oktobrim  īstenojām Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) programmā „NVO fonds” atbalstīto mūsu iesniegto projektu. 

Projektā „Aktīvs seniors Latvijā” īstenojām galvenos uzdevumus

        1.aizstāvēt senioru intereses,

        2.izveidot problēmu risināšanas informācijas tīklu.

Mērķa grupa

Latvijas seniori, kuri vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus.

 

Projektā īstenotās aktivitātes

  1. Senioru izglītošanās semināri - tika organizēti  3 izglītojošie semināri, kur apguva finanšu pratību. 
  2. Senioru interešu aizstāvība – darbojās jurists, kas strādāja ar pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanas, problēmu risināšanas skarošo likumdošanas aktu un ministriju, pašvaldību normatīvo aktu bāzi, sagatavoja un iesniedza LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, LR Tiesībsargam un LR Centrālajai vēlēšanu komisijai priekšlikumus senioru dzīves uzlabošanai.
  3. Latvijas senioru kopienu tīkla veidošanadarbojās informācijas speciālists, tika nodrošināta informācijas izplatīšana senioriem mājas lapā www.lskapvieniba.lv, veidoti sakari ar reģionu apvienībām un organizēti senioru sadarbības tīklu veidošanas pieredzes braucieni uz Cēsīm un Mazsalacu.
  4. „Latvijas vienaudžu” video sižetu sagatavošana un izplatīšana - apzinājām 100gadniekus, sadarbojāmies ar iepriekšējo salidojuma vadības komandu un  informācijas speciālisti izveidoja 4 video sižetus par Latvijas vienaudžiem, kas publicēti mūsu mājas lapā.
  5.  „Senioru saeimas 2021” dokumentācijas sagatavošana – tika  veikta Jauniešu un Zemnieku Saeimas pieredzes izpēte un  analīze. Sagatavota izpētes rezultātu dokumentācija. Sagatavots Senioru saeimas Nolikums un izstrādāta Senioru Saeimas 2021 koncepcija.
  6. Informācijas izplatīšana, video uzņemšana, publicēšana - visu projekta laiku sabiedrība tika informēta, publicēti aicinājumi uz pasākumiem, publikācijas mājas lapā,  preses relīzes  sagatavotas un izplatītas katru mēnesi. Video sižetu par   Latvijas 100gadniekiem uzņemšana, sagatavošana un publicēšana. Informēšanas pasākumu kvalitāti nodrošināja speciālists.
  7. Mērķa grupas ieteikumi, projekta izvērtējums. Projekta vadība - tika vadīts projekts, ievērojot līguma noteikumus un īstenoti plānotie pasākumi. Darbojās Projekta ieviešanas administrācijas grupa: biedrības valdes priekšsēdētāja, grāmatvede un projekta vadītāja. Nodrošināta projekta norise atbilstoši pieteikumam, sagatavoti pārskati un iesniegti projekta finansētājam.

 

Projekta aktivitātes īstenojām jaunos, ārkārtējās situācijas apstākļos. Tie uzlika jaunus pienākumus un sastapāmies ar izaicinājumiem.

Taču visi kopā apņēmības pilni varējām projektu īstenot.

Liela pateicība SIF projekta uzraugiem par viņu atbalstu un sapratni.

Pateicamies visiem, kas piedalījās projekta aktivitātēs.

Visas ziņas par pasākumiem, foto galeriju un video sižetus varat skatīt mūsu biedrības mājas lapā www.lskapvieniba.lv

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta īstenošanas līgums Nr. 2020.LV/NVOF/MIC/003/13

Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Service by Chukmasoff