LSKA: Senioriem nepieciešama pieredzes apmaiņa un motivēšana

Biedrība “Latvijas Senioru kopienu apvienība” ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu no 2020. gada 1.marta līdz 15. novembrim īstenoja projektu “Rīgas seniors LR Saeimā”. Viens no projekta galvenajiem mērķiem bija pilsoniskās sabiedrības veicināšana, līdzdalība, sociālās atstumtības novēršana kā arī pašapziņas stiprināšana senioru vecuma cilvēkiem. 

Projekta īstenošanas laikā LSKA sarunu pēcpusdienās tikās ar vecāka gadagājuma rīdziniekiem, apzināja pensionāru un senioru problēmas, starp kurām īpaši uzsverami cilvēka cienīgām vecumdienām nepietiekoši līdzekļi, vientulība, neprasme iesaistīties kopienu tradīcijās un jaunajos pasākumos, kā arī pilsoniskās sabiedrības un integrācijas pasākumu neizpratne. Ņemot vērā, ka daudziem senioriem ir nepietiekama finanšu pratība jautājumos, kas skar uz pensionāriem attiecināmās nodokļu izmaiņas, garantēto minimālā ienākuma līmeni vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus, LSKA organizēja trīs seminārus Rīgas senioriem “Zinošs seniors finanšu pratībā”, no kuriem viens pēc šā gada martā valstī izsludinātās arkārtas situācijas Covid-19 pandēmijas ierobežošanai norisinājās papildus arī attālināti.

LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece, projekta vadītāja Lilita Kalnāja uzsver, ka jo īpaši augstu seniori novērtēja semināros gūtās zināšanas un praktisko palīdzību VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmas pārskatu sagatavošanā, kā arī informāciju par aizņēmumiem un to drošību. Daudzi no LSKA aptaujātajiem senioriem atzinuši, ka tieši nepieciešamo digitālo prasmju trūkums viņiem sagādājis problēmas ne vien darba attiecību turpināšanā, bet arī tādā ikdienā ļoti būtiskā sfērā kā finanšu pakalpojumi. 

“LSKA organizētajās sarunu pēcpusdienās ar pensijas vecumu sasniegušiem cilvēkiem atklājās, ka daudzi no viņiem par problēmu uzskata ne vien nepietiekamo pensiju, vientulību vai sociālo kontaktu trūkumu, bet arī neprasmi apieties ar viedierīcēm, grūtības mobilo lietotņu apgūšanā, stingro autentifikācijas rīku izmantošana darījumiem internetbankā un citas ar digitālajām prasmēm saistītas lietas,” saka Lilita Kalnāja. Pēc viņas teiktā tas daudzos senioros rada finansiālās atstumtības sajūtu un veicina pašvērtējuma mazināšanos. “LSKA pieredze liecina, ka ir būtiski, lai šādas sarunu pēcpusdienas, kurās tiek pārrunātas senioru problēmas, tiek veikta pieredzes apmaiņa un senioru motivēšana lietderīgām brīvā laika aktivitātēm norisinātos pēc iespējas biežāk. Tas mazina sociālās atstumtības sajūtu vecāka gadagājuma ļaudīm, kā arī  iesaista seniorus sadarbības pasākumos,” saka Lilita Kalnāja. 

Senioru problēmu pārrunāšanai “Sarunu klubā” tika organizētas arī tikšanās ar Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas un Veselības ministriju pārstāvjiem, kā arī Saeimas un Rīgas domes deputātiem. Tāpat LSKA pārstāvji, tiekoties ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Andri Skridi, iesnieguši biedrības sagatavotos priekšlikumus ilgtspējīgai senioru interešu aizstāvības programmai, kurā skartas tādas problēmas kā diskriminācija uz vecuma pamata, senioru pamestība bez aprūpes, geriatriska profila medicīniskās palīdzības sniegšanas jautājumi, ar dzīvesvietas deklarēšanas sistēmu saistītās objektīvās un subjektīvās problēmas, kā arī daudzi citi jautājumi. Par tikšanās laikā pārrunāto problemātiku tika izgatavots videomateriāls, kurš ievietots LSKA mājas lapā un izplatīts Biedrības sadarbības partneriem.

Kā uzsver  LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne, viens no būtiskākajiem LSKA uzdevumiem ir pārstāvēt senioru kopienu un to sadarbības partneru tiesības un intereses kā valsts, tā pašvaldību līmenī. “Mēs esam uzrunājuši Rīgas, un arī ārpus galvaspilsētas esošas senioru un pensionāru organizācijas, lai kopīgi līdzdarbotos priekšlikumu izstrādē senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai,” saka Astrīda Babāne.   Patlaban LSKA veic Senioru Saeimas Nolikuma izstrādi. Plānots, ka nākotnē Senioru Saeima  vērtēs uz šo Latvijas iedzīvotāju daļu vērstās likumdošanas iniciatīvas un sniegs savus priekšlikumus to uzlabošanai.

 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros”.

 “Rīgas seniors LR Saeimā”
finansēšanas līgums Nr.DIKS-20-412-lī

 

Service by Chukmasoff