Biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”’ biedru kopsapulce 17. maijā, dienā, kad pirms 5 gadiem tikām reģistrēti Uzņēmuma reģistrā

 Biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”’ biedru kopsapulce notika LSKA biedra biedrības „Svētās Ģimenes Māja”’ telpās Rīgā, Klostera ielā 5 

 

   Par biedru kopsapulces laiku, vietu un dienaskārtību valdes priekšsēdētāja  biedriem elektroniski paziņojusi  2022. gada 3. maijā.

   Kopsapulci atklāj  LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne. 

Kopsapulces dienaskārtība:

1.Biedrības 2021. gada darbības pārskats.

2.2021.gada atbalstīto projektu rezultāti.

3.2021. gada finanšu pārskata apstiprināšana.

4.Revidenta ziņojums par 2021.gada pārskatu.

5.2022.gada darba plāns.

6.Par biedrības struktūrvienības Senioru Saeima darbības uzsākšanu

 

Par paveikto 2021. gadā ziņoja valdes priekšsēdētāja:

2021. gadāturpināt līdzdalība Saeimas Sociālo un darba jautājumu komisijas sēdē, LM Senioru lietu padomes sēdē. Iesniegti priekšlikumi senioru interešu ilgspējīgai aizsardzībai. Notikušas 2 radio intervijas Radio 4 . Publikācijas vairākos reģionālajos laikrakstos, ari laikrakstā Latvietis Austrālijā. 

Covid pandēmijas apstākļos notikusi tikai viena biedrības valdes sēde, klātienē apstiprinājām 2020.gada pārskatu un darbības plānu 2021. gadam. Tagad turpināsim klātienes valdes sēdes.

 

Turpinās sadarbība ar Latvijas reģionu senioru kopienām. Organizētas meistarklases par senioriem aktuāliem jautājumiem. Aktīva līdzdalība nepieciešamības vakcinēties popularizēšanā. Izdoti un izplatīti bukleti latviešu un krievu valodā, arī videomateriāls. 

Klātienē, ievērojot visus drošības noteikumus, organizēta tikšanās ar Labklājības ministru Gati Eglīti, Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Ati Zakatistovu un Veselības ministrijas pārstāvēm. Turpināta video sižetu līnija par Latvijas vienaudžiem – simtgadniekiem. 

Turpinās sekmīga sadarbība ar LSKA atbalstītāju – ziedotāju AS DelfinGroup (Banknote). Pateicoties viņu dāsnajam ziedojumam īstenojām sociālās palīdzības programmu un ziedojām dažādas palīgierīces un materiālus, kas nepieciešami gulošu vai ar kustību traucējumiem senioru aprūpei sociālās aprūpes centros visos Latvijas reģionos , kā : Mazsalacā, Dobeles mājaprūpētājiem, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei, Auces sociālajam dienestam, Viļakas un Šķilbēnu sociālās aprūpes centram, Subates katoļu draudzes „’Miera namam”’ un Baltajai mājai Līvānos. Kā laba tradīcija izveidojusies Senioru dienas 1.oktobrī atzīmēšana ar viesošanos Dobelē Upīša ābeļdārzā un tikšanās ar Dobeles senioru kopienu. Senioriem organizēti izbraukumi arī uz Alūksni, Ventspili, Talsiem, Valpeni, Dundagu un Mazirbi, kur organizēta tikšanās ar reģionālajā senioru apvienībām.

   Par visām aktivitātēm ievietota informācija LSKA mājas lapā.

   Izsaku visdziļāko pateicību LSKA valdes loceklēm – priekšsēdētājas vietniecei un projektu vadītājai Lilitai Kalnājai, Inesei Šveklei, Lielsmai Neipreisai un Astrīdai Bēterei, par atbalstu mūsu biedrei Veltai Puriņai, kā arī juristei Barbai Girgensonei un informātikas un sabiedrisko attiecību speciālistei Ilonai Bērziņai.

Par īstenotajiem projektu ieguvumiem ziņo projektu vadītāja Lilita Kalnāja. Kopsapulces dalībniekiem izdalīti materiāli par 2021.gadā īstenotajiem projektiem, kurus atbalstījuši RD Izglītības un sporta departaments, Labklājības departaments, Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī sociālā atbalsta pasākumu plāns, kuru finansēja AS Delfin Group (Banknote). Visi projekti sekmīgi īstenoti. 

Kopsapulce apstiprināja 2021. gada pārskatu un revidenta ziņojumā tas uzvērtēts un ieteikts iesniegt Gada pārskatu VID. 

2022. gadā plānojam:

Darbu uzsāk biedrības struktūrvienība „Senioru Saeima”. kas  tiek īstenota projekta, ko atbalsta Sabiedrības integrācijas fonda „ŅVO fonda” ’programmā. 

Turpināsim senioru interešu aizstāvību un mērķgrupas sociālo integrāciju. 

Turpināsim senioru izglītības programmu. 

Īstenosim  LR Labklājības ministrijas atbalstīto pasākumu projektu. 

Pateicoties AS „DelfinGroup” ziedojumam turpināsim sociālā atbalsta programmu novadu sociālajos dienestos un pansionātos. 

Turpināsim aktivitātes atzīmējot LSKA pastāvēšanas piecus gadus.  

Savu iespēju robežās sniegsim atbalstu Ukrainas bēgļiem, iesaistot tos LSKA aktivitātēs ,sniedzot nepieciešamo atbalstu risinot viņu sadzīves un juridiskās problēmas.

 

Ziņojums par struktūrvienību:

LSKA Statūti paredz atsevišķas struktūrvienības izveidošanu. Izveidota struktūrvienība „Senioru Saeima”. Izstrādāts šīs struktūrvienības Nolikums. Par Senioru saeimas vadītāju iecelta juriste, LSKA biedra ,biedrības „’Par taisnīgumu un atklātību”’ pārstāve Barba Girgensone, par vietnieci Lilita Kalnāja. Jau uzsākta sekmīga sadarbība ar LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju, sagatavoti un iesniegti vairāki LR Saeimai un atsevišķām ministrijām  adresēti priekšlikumi par jautājumiem, kas skar senioriem aktuālas problēmas.

 

  Inese Švekle: „Rezumējot informāciju par 2021. gada darbu un plāniem 2022.gadam jāatzīmē, ka Covid pandēmijas apstākļos veikts tiešām liels darbs. Turpmāk iesaku vairāk piesaistīt arī LSKA biedrus no reģioniem.”

 

Kopsapulcē sveicām valdes priekšsēdētāju un pateicāmies ar sekmīgo LSKA vadību un darbu 5 gadu laikā.

Service by Chukmasoff