Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dāvina Dobeles novada mājaprūpētājiem inventāru

Biedrība turpina 2020. gadā uzsākto Latvijas senioru kopienu, sociālo iestāžu un senioru sociālā atbalsta programmu, kuru finansē ilggadējais sadarbības partneris un atbalstītājs AS „DelfinGroup” (Banknote).

 

AS “DelfinGroup” mārketinga direktors Miks Miķelsons norāda, ka uzņēmums sadarbībā ar biedrību labdarības akcijas plāno  veikt regulāri. “Viens no mūsu darbības virzieniem  ir rūpes par senioriem, tādēļ sadarbībā ar LSKA identificējam, kāds atbalsts konkrētai sociālās aprūpes vietai ir nepieciešams, un  palīdzēsim attiecīga aprīkojuma vai medicīniskā inventāra vai materiālu iegādē.”

  1. gada martā biedrība uzrunāja Dobeles novada Sociālā dienesta vadību un piedāvājām palīdzību. Novada Sociālā dienesta vadītāja Beata Limanāne, izvērtējot aktuālās vajadzības, ieteica ziedojumā iegādāties aprūpētāju darba inventāru dienesta struktūrvienībai Aprūpe mājās birojam.

„Aprūpe mājās–  

pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt”

 (LR Sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības likums).

 

Aprūpes mājās biroja vadītāja Ilona Sjakste par darbu saka:

 „Lai palīdzētu cilvēkiem, kuri vecuma, funkcionālo traucējumu, fiziskās invaliditātes vai slimības dēļ nespēj pilnībā vai daļēji nodrošināt sev personīgo aprūpi, veikt mājas darbus un risināt ar sadzīvi saistītus jautājumus, nezaudējot savu drošo vidi – mājas, pastāv iespēja saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā.”

 

Dinamika ( pakalpojumu saņēmēju skaits) 2018.-2020.

2018.2019.2020.
Aprūpes mājās pakalpojums697269
 

„Aprūpes mājās birojs palīdz personām, kurām nepieciešama palīdzība mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē:

  • palīdz nodrošināt ēdienreizes;
  • pārtikas, medikamentu iegāde, piegāde;
  • palīdz dzīvesvietā veikt ikdienas mājas darbus;
  • palīdz samaksāt maksājumus.

 Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts Dobeles pilsētā, pagastu centros un pagastu attālākās teritorijās, viensētās laukos.”

 

 

  1. gadā aprūpi mājās saņem līdz 60 personas. Lielākā daļa aprūpējamo ir senioru vecuma.

Taču, kā stāsta pakalpojuma sniedzēja biroja vadītāja Ilona Sjakste, visas septiņas aprūpētājas, kas strādā birojā, arī ir senioru vecuma. Par ziedojumu biedrības iegādātais aprūpes inventārs - Putekļu sūcējs-tvaika tīrītājs SV 7 un Logu tīrītājs WV 2 Premium 10 years edition – būs noderīgs atbalsts uzkopjot aprūpējamo dzīves vietas. 

LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne saka:

“Palīdzība senioriem, kuri paši par sevi pietiekamā mērā parūpēties vairs nespēj, ir viens no būtiskākajiem LSKA uzdevumiem, un mēs esam ļoti gandarīti, ka, pateicoties  AS „DelfinGroup”  finansiālajam atbalstam, spējam palīdzēt cilvēkiem, kuriem mūža nogalē nepieciešams atbalsts.”

  1. aprīlī LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja un Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja Beata Limanāne parakstīja ziedojumā iegādātās Mantas nodošanas – pieņemšanas līgums, kur norādīts: 

 „.1.Mantas lietošanas mērķis ir Sabiedriskā labuma jomas „Veselības veicināšana” un „Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana”, kas piešķirta Mantas devējam.

  .2.Mantas pieņēmējs apņemas mantu lietot veselības veicināšanā un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanā Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienības Aprūpes mājās esošajiem pacientiem.”

Ziedojuma nodošanā piedalījās biedrības pārstāves Lilita Kalnāja un Andra Viļķina, Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja Beata Limanāne,  dienesta vadītājas vietniece Aija Renga un Aprūpe mājās biroja vadītāja Ilona Sjakste. Visa ziedojuma nodošana notika ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus – ar maskām un neuzkavējoties ilgstoši.

Par notikušo Dobelē 12. aprīlī varat arī skatīt foto stāstu mājas LSKA lapas www.lskapavieniba.lv sadaļā Galerija.

 

Mājaprūpes inventāra saņemšana, no kreisās: Aija Renga, Lilita Kalnāja un Ilona Sjakste

Līguma parakstīšana, no kreisās: Beata Limanāne un Lilita Kalnāja

 

Service by Chukmasoff