22.maijā notika biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” kopsapulce

7.maijā  LR Ministru kabinets nolēma atļaut pulcēties līdz 25 cilvēkiem, ievērojot 2 metrus distanci. Līdz ar to bija iespēja sasaukt LSKA biedru kopsapulci un to noturēt klātienē.

 

Kopsapulces  dienas kārtībā :

1.LSKA Statūtu grozījumi.
2.LSKA valdes vēlēšanas
3.LSKA revidenta vēlēšanas.
4.Informācija par apstiprinātajiem projektiem "Rīgas seniors LR Saeimā" un "Aktīvs seniors Latvijā"
5.Palīdzības projekti Latvijas senioriem – ziedotāju atbalsts Alūksnes novada senioriem.

Divu nedēļu laikā pirms kopsapulces katrs dalībnieks saņēma biedrības Statūtu grozījumu projektu. Notika apspriede par saņemtajiem viedokļiem.  

Kopsapulce notika biedrības „Svētās ģimenes māja” telpās Rīgā, Klostera ielā 5, kur visi sēdējām ievērojot noteikto 2 metru attālumu. Pateicamies mājas saimniecei Inesei Šveklei par skaisti iekārtoto zāli un darba vietām.

Kopsapulcē bija ieradušies arī mūsu šogad uzņemtie jauno biedrību pārstāvji no Rīgas un Alūksnes. Alūksnes biedrību pārstāvji visus klātesošos pārsteidza ar ļoti gardu cienastu – kliņģeri. Paldies par to!

Kopsapulci atklāja AstrĪda Babāne. 

Tika nolemts pieņemt Statūtu jauno versiju un to iesniegt LR Uzņēmuma reģistrā apstiprināšanai.

Biedrības valdes priekšsēdētāja A.Babāne sniedza atskaiti par 3 gadu laikā paveikto. Savā atskaitē viņa pateicās visām mūsu dalīborganizācijām, uzsverot biedrību „RASA” un „Svētās ģimenes māja” lielo ieguldījumu īstenoto pasākumu norisē. Tika izteikta pateicība visiem projektu finansētājiem un ziedotājiem. Lielu pateicību un informāciju valde veltīja  ikgadējam ziedotājam „Banknote”. A.Babāne informēja par jauno senioru atbalsta ziedojumu programmu, ko uzsākām šogad.

Kopsapulces dalībnieki izvirzīja jaunās valdes kandidātus – Astrīdu Babāni, Astrīdu Bēteri, Lilitu Kalnāju, Liesmu Neipreisu un Inesi Švekli. Katrs kandidāts iepazīstināja ar savu veikumu senioru lietās, pasākumu un projektu īstenošanā. Visi izvirzītie kandidāti sniedza savu rakstisku piekrišanu būt valdē. Notika valdes vēlēšanas un jaunā valde saņēma visu atbalstu. Nolēma iesniegt LR Uzņēmuma reģistrā apstiprināšanai jauno valdi. A.Babāne pateicās Veltai Puriņai un Terēzijai Mackarei par lielo darbu iepriekšējās valdes sastāvā.

Tika ievēlēta biedrības revidente.

Par biedrības šogad īstenojamiem projektiem informēja projektu vadītāja Lilita Kalnāja. (skatīt mājas lapā iepriekš sniegto informāciju visiem). No marta mēneša tiek īstenots Rīgas Domes projekts „Rīgas seniors LR Saeimā”. Tika sniegta informācija par paredzamajiem pasākumiem un projektu sasniedzamajiem rezultātiem Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projektā „Aktīvs seniors Latvijā”. 

Kopsapulces noslēgumā A.Babāne informēja Alūksnes pārstāvjus par jūnijā paredzamajiem ziedotāja „Banknote” atbalsta pasākumiem senioru mājas vietu remontiem Alūksnes novadā. Notiek pasākumu precizēšana.

Pēc kopsapulces notika jaunās valdes pirmā sēde, kurā pēc Statūtos noteiktā ievēlēja par valdes priekšsēdētāju un viņas vietnieci. Biedrību turpinās vadīt Astrīda Babāne un viņai palīdzēs priekšsēdētājas  vietniece Lilita Kalnāja.

Uz vienu mirkli jaunā valde un Alūksnes biedrību pārstāves sastājās foto mirkļa iemūžināšanai.

 

Foto no kreisās puses: Gaida Zujeva, Margriete Bizjukova, Astrīda Bētere, Lilita Kalnāja, Astrīda Babāne, Liesma Neipreisa unInese Švekle

Service by Chukmasoff