Par mums

 

 

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA’’ , turpmāk LSKA, dibināta 2017.gada maijā  ar mērķi pārstāvēt senioru kopienu un to sadarbības partneru tiesības pašvaldībās, valsts un arī starptautiskajā līmenī.

  LSKA galvenie uzdevumi ir veicināt senioru socializācijas procesu un sociālo integrāciju, palielināt senioru lomu sabiedriskajā sektorā, politikā un uzņēmējdarbībā, sekmējot diskusiju pašvaldībā un valdībā par aktuāliem pārvaldes jautājumiem, piedalīties konsultatīvajās padomēs, veicinot un aktivizējot senioru kopienu darbību. Veicināt iedzīvotāju socializācijas procesu un sociālo integrāciju, palielināt senioru lomu, ievērojot pēctecības principu, sabiedriskajā sektorā, politikā un uzņēmējdarbībā. 

 Veikt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu, izstrādājot projektus, piedaloties konkursos, slēdzot sadarbības līgumus, kā arī pieņemot ziedojumus un veicot citu saimniecisko darbību un sociālos pakalpojumus.

Organizēt labdarības pasākumus.

 LSKA ieguvusi Sabiedriskā labuma organizācijas statusu jomās : labdarība, cilvēktiesību un individa tiesību aizsardzība, pilsoniskas sabiedrības attīstība, veselības veicināšana, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

LSKA darbojas LR Labklājības ministrijas Konsultatīvajā senioru padomē un Saeimas komisijās, kur lemj senioru dzīves kvalitātes uzlabošanas jautājumus

LSKA parakstījusi Rīgas domes un Nevalstisko sabiedrisko organizāciju sadarbības memorandu.

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” ir vairāku Rīgas un reģionu NVO apvienība. LSKA darbu organizē un vada valde septiņu cilvēku sastāvā. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

 Savas pastāvēšanas laikā kopš 2017.gada maija LSKA aktīvi iesaistījusies senioru organizāciju aktīvas darbības veicināšanā. Kā svarīgākās aktivitātes jāmin līdzdalība Latvijas simtgadnieku salidojumu organizēšanā, iesaistīšanos LR Saeimas, Labklājības ministrijas komisijās un darba grupās par senioru labklājības, it īpaši senioru veselības aprūpes jautājumiem, piedalīšanos vairākos ar senioru dzīves problēmām saistītos pasākumos, tajā skaitā Starptautiskās Eiropas Savienības senioru organizācijas (EURAG) 15 gadu jubilejas simpozijā 2018.gada oktobrī Vīnē.

Service by Chukmasoff