29.maijā notika NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā piedalījās LSKA

Sēde notiek klātienē un attālināti tajā piedalās 30 dalībnieki, kuriem elektroniski ir izsūtīti sēdes darba kārtībā iekļautie izskatāmie jautājumi.

Darba kārtība:

1.Par interešu konflikta novēršanas regulējuma ietekmi uz biedrību un nodibinājumu darbību un to amatpersonām

Informē Iveta Kažoka Biedrības "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" direktore

2.Par valsts budžeta programmas "NVO fonds" prioritātēm 2025.-2026.gadam

Informē Dace Spaliņa Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts

  1. Par Ministru kabineta noteikumu projektu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākuma "Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas" ieviešanai

Informē Anita Kleinberga  Kultūras inistrija

  1. Premjeres uzdevumā KNAB uzdots izveidot darba grupu jauna Interešu konfliktu novēršanas likuma izstrādei. Tiek uzaicinātas iesaistīties arī NVO, jo ir dažādas norādes no Eiropas par to, kā fondu izmantošanas kontekstā tulkojams interešu konflikts personām, kuras darbojas NVO projektu īstenošanā. Te jāņem vērā arī amatu savienošana tiem NVO dalībniekiem, kam ir valsts amatpersonas statuss.

Debatēs aktīvi iesaistās SIF un Latvijas sieviešu NVO sdarbības tīkla pārstāve Inte Ielīte.

  1. SIF informē, ka ir pabeigts darbs pie šā gada NVO fonda prioritāšu un nolikuma prasību pārskatīšanas un tapuši vairāki ierosinājumi.

- jau jūnijā – ar garāku pieteikšanās termiņu (līdz septembra vidum) un ar būtiskiem jaunumiem, kas skars visus potenciālos projektu pieteicējus plānots izsludināt NVO fonda konkursu projektu īstenošanai 2025.- 2026.gadā.

- NVO fonda projektu pieteikumu iesniegšana notiks nesen izveidotajā Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (turpmāk - MAP). Lai būtu iespējams pieteikties konkursā un aizpildīt konkursa pieteikuma veidlapu, nepieciešams nodrošināt organizācijas pārstāvjiem MAP piekļuvi.

- Darbības virziens “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana” netiek atsevišķi izdalīts ne makro-, ne mikroprojektu konkursā, jo sadarbību veicinošas aktivitātes iespējams plānot jebkurā citā no konkursā piedāvātajiem darbības virzieniem.

- Mikroprojektu pieteicējiem savu ideju īstenošanai 2025.gadā projektu pieteikumus varētu iesniegt 2 darbības virzienos: “NVO darbības stiprināšana” un “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”.

- Makroprojektu pieteicējiem tiks uzsākts jaunu projektu īstenošanas 2 gadu cikls - pieteicēji varēs iesniegt projektus ar īstenošanas periodu līdz 22 mēnešiem 2025. un 2026.gadā. Tiks saglabāta arī iespēja iesniegt projektus īstenošanai tikai 2025.gadā (līdz 10 mēnešiem).

-  Makroprojektus paredzēts īstenot 3 darbības virzienos: “NVO darbības stiprināšana”, NVO interešu pārstāvības stiprināšana” un “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”.

-  Makroprojektu satura plānošana jāveic, pamatojoties uz organizācijas stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem. Kā obligāta atbilstības prasība paredzēta organizācijas vairāku gadu (vidēja termiņa) darbības plāna (stratēģijas) esamība.

- Projekta noslēgumā visiem makroprojektu īstenotājam būs jāveic Projekta ietekmes izvērtējums, kurā jāatsaucas uz makroprojektā izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem.

- Jaunajā NVO fonda konkursā plānots palielināt vienam projektam maksimāli pieejamā finansējuma apmēru: mikroprojektiem līdz 13 000 EUR (2024.gadā bija 11 000 EUR) un makroprjektiem līdz 40 000 EUR (2024.gadā bija 36 000 EUR) un 80 000 EUR (2*40 000 EUR) makroprojektiem līdz 22 mēnešiem, kuru īstenošana paredzēta 2025.-2026.gadā.

Par minētajiem ierosinājumiem notika plašas debates un balsojums un ierosinājumi tika pieņemti.

Iepriekš kminētā sakarā SIF pārstāve sniedza izvērstu prezentāciju par NVO fonda darbības rezultātiem un sasniegumiem (prezentācija pievienota).

  1. Kultūras ministrija informēja par Pasākuma "Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas", kura mērķis ir stiprināt vietējo kopienu spēju pašorganizēties, sadarboties un līdzdarboties, veidojot izpratni par kopējo labumu, veicinot atbildības izjūtu par līdzcilvēkiem un sabiedrības noturības prasmju attīstību, vienlaikus izmantojot reģionālo nevalstisko organizāciju atbalsta centru potenciālu, stiprinot pilsoniskās sabiedrības efektīvu un ilgtspējīgu darbību plānotajām aktivitātēm. Pasākuma īstenošanai kopējais pieejamais finansējums - 3 663 679 euro.

Pasākuma īstenošanā kā sadarbības partneri darbojas SIF,  Biedrība “Latvijas pilsoniskā alianse”, Biedrība “Zemgales NVO centrs”, Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, Biedrība “Kurzemes NVO centrs” Nodibinājums “Valmieras novada fonds”.

Kultūras ministrijas pārstāve sniedza prezentāciju par galvenajiem pasākuma akcentiem. (prezentācija pievienota).

Attachments:
Download this file (KM prezentācija.pdf)KM prezentācija.pdf[ ]821 kB
Download this file (SIF prezentācija.pdf)SIF prezentācija.pdf[ ]488 kB

Service by Chukmasoff