2023. gadā īstenotie projekti

 1. Biedrības struktūrvienība “Senioru Saeima” turpina darbību, ko atbalsta LR Labklājības ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds un ziedotājs AS "DelfinGroup".

Darbojamies LT Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.

 1. Sadarbojamies ar senioru kopienu pārstāvjiem visā Latvijā un slēdzam sadarbības līgumus.
 2. gada oktobrī tika parakstīts Sadarbības līgums ar Dobeles pensionāru biedrību un  decembrī – ar Madonas pensionāru biedrību.
 3. Turpinām sociālā atbalsta programmunovadu sociālajos dienestos un pansionātos, ko finansē AS "DelfinGroup" (Banknote), nododot senioru aprūpes inventāru, medicīniskos līdzekļus. Labiekārtojam teritorijas senioru centros un talkojam kopā ar ziedotāju komandu.
 4. Ar ziedotāja atbalstu stiprinājām biedrības pamatdarbības un informācijas kapacitāti. 
 5. Kopā ar ziedotāju vadījām senioriem “Naudas prasmju seminārus” Rīgā un novados.
 6. Turpinājām vadīt  Mēdijpratības seminārusreģionu bibliotēkās senioriem kopā ar bibliotēku darbiniekiem. Seminārus organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka(LNB), sadarbībā ar Kultūras ministriju.
 7. Darbojamies  NVO un MK Memorandam padomes sēdēs, iesakām un aktualizējam senioru labbūtību veicinošus priekšlikumus.

Projekti

 1. LR Labklājības ministrijas atbalstīts projekts „Biedrības darbības atbalsts”no 02.2023. līdz 20.12.2023.g., pasākumi –sadraudzība, senioru izglītība, medijpratība, pieredzes apmaiņas braucieni, kvalitatīvas informācijas par Senioru Saeimu izplatīšana un Senioru Saeimas darbības atbalsts.
 2. Sabiedrības integrācijas projekts “Sadarbībā aizstāvam” NVO programmā, no 01.04.2023.g. līdz 31.10.2024.g., aktivitātes turpinām 2024. gadā.

Projekta mērķis – 

iesaistīt seniorus savas dzīves kvalitātes celšanā, aicināt sadarboties:

 1. interešu aizstāvībā Senioru Saeimā, 
 2. sadraudzības veidošanā ar Latvijas un ārvalstu senioru kopienām, 
 3. sociālā un sabiedrības integrācijā sabiedrībā,
 4. Senioru skolu sadarbības platformas Latvijā veidošanā,
 5. mūžizglītības pasākumos Senioru skolā Rīgā.

Projektā  pasākumos īstenosim  „NVO fonda” programmā noteiktos virzienos: 

 1. NVO interešu aizstāvības stiprināšana
 2. NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”

 

 1. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas programmā atbalstīts projekts Kopā  ar ukraiņiem 2023. gadā”, no  01.03.2023.g. līdz 15.11.2023.g.

Projekta virsmērķis:

 

Ukrainas kara bēgļu iekļaušana mūsu sabiedrībā sadarbojoties ar Rīgas senioriem.

 

Projekta tiešie mērķi:

 1. Integrācija Sarunu klubos – sadraudzība, latviešu un ukraiņu kultūrvides apguve, ekskursiju plānošana;
 2. Ekskursijas pavasarī Kuldīgā, ceriņziedu laikā Dobelē, vasarā Kurzemē, rudenī Siguldā;
 3. Latviešu valodas klubi „Iesācējiem” un „Turpinātājiem” - valodas pamatu apguve, materiāla sagatavošana un izgatavošana;
 4. Dziesmu svētku pasākumu apmeklējumi;
 5. Iepazīstināšana ar mazākumtautību NVO pārstāvjiem;
 6. Projekta noslēguma pasākuma „Tautas tērpu gods” organizēšana;
 7. Sabiedrības informēšana, video sižeta uzņemšana;
 8. Mērķa grupas projekta novērtējuma organizēšana;
 9. Projekta īstenošanas darba grupas sanāksmju vadīšana. 

2023. gadā kļuvām par partneriem projektā

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” reformu un investīciju virziena 6.3. “Publiskās pārvaldes modernizācija” reformas 6.3.1. “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā”

 

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS BIEDRĪBA

 “VIDUSDAUGAVAS NVO CENTRS”

Līguma identifikācijas numurs ar SIF: 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020

Projekta nosaukums: 

Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs

Projekta mērķis: 

Stiprināt senioru, cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā un Latvijā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju - senioru, kas bēg no kara savā valstī, kā vienu no sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu un nozīmīgas sabiedrības daļas, interešu pārstāvniecību sociālās labklājības un drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, izveidojot un attīstot Trešās paaudzes universitātes tīklu Latvijā.

Projekta partneri: 

 1. Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” – projekta iesniedzējs
 2. Biedrība "LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA"
 3. Biedrība “Ikšķiles senioru skola”
 4. Biedrība “Baltā māja”
 5. Biedrība “Kuldīgas senioru skola”

 

Projektā iesaistījāmies no 2023. gada augusta un turpināsim darbu līdz projekta noslēgumam 2025. gada  oktobrim.

 

 

Service by Chukmasoff