2021. gada nogalē sniedzām atbalstu Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”

turpina senioru sociālā atbalsta programmu, kuru finansē ziedotājs AS „DelfinGroup” (Banknote)

 

29.decembrī biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja kopā ar filmēšanas grupu devās uz Cēsīm.

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” rūpējas par novada iedzīvotājiem un sniedz palīdzīgu roku mazturīgajiem, slimiem, arī senioriem. Par aģentūras simbolu – divām lapām - vienu zaļu, otru baltu - sociālā pakalpojuma sniedzēji saka,” ka dodam zaļo dzīvību baltai lapai”.

Aģentūra organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību  Cēsu novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta funkcijas:

  • sniegt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, koordinēt pakalpojumu sistēmas izveidi, kas sniedz personām, kurām ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, pildīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālā dienesta uzdevumus;
  • piešķirt un izmaksāt Domes saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus;
  • koordinēt un veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem;
  • nodrošināt ārpusģimenes aprūpes administrēšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  • nodrošināt normatīvajos aktos paredzētās pašvaldības sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās;
  • administrēt normatīvajos aktos paredzētos invaliditātes mazināšanas pasākumus, nodrošinot asistenta, pavadoņa, aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un normatīvajā aktā paredzētajā kārtībā nodrošinot personu ikdienā veicamo darbību un vides novērtējamu, ja tāda nepieciešama medicīnisko indikāciju īpašai kopšanai noteikšanai;
  • nodrošināt normatīvajos aktos noteikto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanu no vardarbības un prettiesiskām darbībām cietušām personām;
  • veikt citus normatīvajos aktos noteiktos un Pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus sociālās aizsardzības jomā, kas saistīti ar pašvaldības funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

 

Aģentūras  Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītājas vietniece- sociālā darbiniece Dagmāra Saulīte sagatavoja nepieciešamā inventāra pasūtījumu  - speciālo ratiņkrēslu TGR-R WA C2600 46 CL un citus inventārus.

Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” tikāmies ar direktoru Aināru Judeiku un darbinieci Dagmāru Saulīti, kuri mūs iepazīstināja ar dienesta darbu un aktualitātēm aprūpes darbā. 

Parakstījām inventāru nodošanas līgumu un vēlējām sekmes tik nepieciešamā sabiedrībai darbā.

 

Biedrība varējusi ar ziedotāja atbalstu iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā, Līvānos, Viļakā, Šķilbēnos, Aucē, Alūksnē, Subatē, Balvos, Talsos un Pļaviņās.

 

Pateicamies ziedotājam AS „DelfinGroup” (Banknote), kas atbalsta biedrību un palīdz uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

 

Par dāvinājuma nodošanu Cēsīs

 varat skatīt biedrības mājas lapas www.lskapvieniba.lv 

Video par ziedotāja atvalstu.

Lasīts 690 reizes

Service by Chukmasoff