Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dāvina biedrībai „Baltā māja” Līvānos tehniskos palīglīdzekļus un iekārtas biedrības aprūpes mājās un Dienas aprūpes centra klientu vajadzībām

 

 

 

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” turpina senioru sociālā atbalsta programmu, kuru finansē ziedotājs

 AS „DelfinGroup” (Banknote).

 

Turpinām sadarbību ar aprūpētājiem un senioru palīgiem visos Latvijas reģionos. 

Biedrība jau varējusi ar ziedotāja atbalstu iegādāties un nodot lietošanā inventārus Dobelē un Mazsalacā

Šī gada maijā uzsākām sadarbību ar Līvānu biedrību „Baltā māja”, kas rūpējas par senioriem. 

Par piešķirto ziedojuma finansējumu tika iegādāti vairāki tehniskie palīglīdzekļi un iekārtas biedrības aprūpes mājās un Dienas aprūpes centra klientu vajadzībām. Biedrībā savā rīcībā aprūpes mājās klientu vajadzību uzlabošanai ieguva vairākus staigāšanas rāmjus, ratiņkrēslus un tualetes krēslus. Savukārt biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klientu senioru ikdienu dažādos vairāki koka konstruktori un mūzikas instrumenti, arī mūzikas centrs un citas noderīgas lietas aktivitāšu dažādošanai.

  1. jūnijā biedrības „Baltā māja” direktore Inguna Badune parakstīja mūsu sagatavoto Mantas nodošanas- pieņemšanas līgumu, kur apņemas iegūto dāvinājumu lietot sabiedrības veselības veicināšanai un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai.

Mantas nodošanas pasākumā piedalījās arī ziedotāja AS „DelfinGroup” (Banknote) Līvānu filiāles pārstāvis Andris Lazdāns.

Par biedrību Līvānos: 

Vēsture - 1996. gadā Līvānos tika izveidots fonds “Baltā māja” (no 2005. gada jūnija biedrība „Baltā māja”) kā neatkarīga, brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska, sabiedriska organizācija. Ierosmi, izveidot sabiedrisku organizāciju Līvānos, kas darbojas līdzīgi kā sabiedriskie centri Nīderlandē, sniedza fonds „Stichting Gamma Dienstverlening”. Biedrības darbība ir vērsta uz sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšanu un indivīdu sociālo integrāciju sabiedrībā, pievēršot uzmanību iedzīvotāju aktivizēšanai, pieaugušo izglītošanai, savstarpējās palīdzības organizēšanai. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Misija - sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana. Biedrība savus mērķus īsteno, piedāvājot Līvānu novada iedzīvotājiem izmantot sociālā atbalsta pakalpojumus un sociālās palīdzības pasākumus; aicinot apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iesaistoties interešu vai neformālās mūžizglītības grupās un apmeklējot informatīvus vai tematiskus pasākumus. Savu mērķu sasniegšanai organizācijai nozīmīga ir sadarbība ar Līvānu novada domi, citām pašvaldībām, valsts institūcijām, Līvānu novada NVO un iniciatīvas grupām, arī Latgales un citu valsts reģionu biedrībām. Biedrības mērķauditorija ir ikviens Līvānu novada un apkārtējo pagastu iedzīvotājs, kurš vēlas aktīvi piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, atrast domubiedrus un realizēt savas idejas. Aktivitātēs var piedalīties dažāda vecuma iedzīvotāji, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības. Biedrība darbojas Līvānu novadā, tās ieviesto sadarbības projektu aktivitātes tiek īstenotas Latgales reģionā un visā valstī kopumā. 

 Darbības virzieni - Biedrība darbojas divos virzienos: 

  1. Sabiedrības attīstība, izglītība un līdzdalība

1.1. Sabiedrības iesaiste un izglītība (interešu grupas un interešu izglītība, atbalsta grupas, informatīvi un tematiski pasākumi). 

1.2. Sadarbības un līdzdalības programmas (projektu programmas, sadarbība ar iestādēm un organizācijām, informatīvs atbalsts un konsultācijas). 

1.3. Labdarības un brīvprātīgā darba īstenošana (darbs ar brīvprātīgajiem, labdarības akcijas, darbs ar ziedotājiem).

  1. Sociālie pakalpojumi un sociālās palīdzības un atbalsta pasākumi 

2.1. Biedrības “Baltā māja” dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojums personām ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem. 

2.2. Aprūpes mājās pakalpojums.

 2.3. Sociālais atbalsts un pakalpojumi: 

2.3.1. Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojums 

2.3.2. Dušas pakalpojums 

2.3.3. Tehnisko palīglīdzekļu bezatlīdzības nomas punkts 

2.3.4. Sociālās palīdzības pasākumi (sadarbībā ar sadarbības partneriem).”

( sagatavots izmantojot biedrības mājas lapas www.baltamaja.lv informāciju

Par dāvinājumu varat lasīt arī biedrības „Baltā māja” mājas lapā www.baltamaja.lv un skatīt Foto galeriju.

Biedrība „Baltā māja” sirsnīgi pateicas mūsu biedrībai un ziedotājam par sniegto atbalstu.

Mūsu mājas lapā foto no pasākuma varat skatīt Galerijā.

Ziedojuma nodošanas brīdī AS „DelfinGroup” (Banknote) Līvānu filiāles pārstāvis Andris Lazdāns un biedrības „Baltā māja” direktore Inguna Badune

Lasīts 993 reizes

Service by Chukmasoff