Kā katru gadu, arī šogad 1.oktobrī būs pensiju indeksācija.

Indeksētas tiks vecuma, izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2023. gada  30.septembrim.

LR Labklājības Ministrija ir sagatavojusi informatīvo materiālu par pensijas indeksācijas mehānismu, tai skaitā sniedzot skaidrojumu par to, kā ir aprēķināts 2023.gada indeksācijas koeficients un sniegti dažādi piemēri.

Vispārējā indeksācijas kārtība

Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju un atlīdzību aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu.

 

Vecuma pensiju indeksācijā piemērojamo  indeksu tekošā gadā veido faktiskais patēriņa cenu indekss (jeb inflācija) par laikposmu no iepriekšējā gada 1. augusta līdz tekošā gada 31. jūlijam (kopumā 12 mēneši) un šādi apdrošināšanas iemaksu algu summas (kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā  bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas) reālā pieauguma procenti:

1) 50 procentus — ja stāžs ir līdz 29 gadiem; 

2) 60 procentus — ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija piešķirta par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos;

3) 70 procentus — ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;

4) 80 procentus — ja stāžs ir 45 gadi un vairāk.

Savukārt pārējo valsts pensiju un apdrošināšanas atlīdzību indeksācijai un piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim noteikšanai piemēro faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no iepriekšējā gada apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Indeksētas tiek pensijas un atlīdzības vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Indeksācijā piemērojamo indeksu aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA), pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem datiem un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas datiem. (Centrālā statistikas pārvalde līdz kārtējā gada 10. augustam sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par faktisko patēriņa cenu indeksu.)

Indeksācijā papildus faktiskajam patēriņa cenu indeksam tiek piemērots tikai un vienīgi pozitīvs apdrošināšanas iemaksu algu summas reālais pieaugums. Negatīva apdrošināšanas algu summas reālā pieauguma gadījumā, indeksācijā piemērojams tikai Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais faktiskais patēriņa cenu indekss. 

 

2023.gada 1.oktobra indeksācija

Tā kā pagājušā gada augstās inflācijas rezultātā apdrošināšanas iemaksu algu summas reālais pieaugums 2022.gadā ir bijis mazāks par nulli jeb negatīvs, tad tas nav ietverts indeksa aprēķinā, līdz ar ko šogad indeksu veido tikai faktiskais patēriņa cenu indekss, kas noteikts par laikposmu no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam (kopumā 12 mēneši).  Līdz ar to arī vecuma pensiju indeksācijā, neatkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža, tiks piemērots visiem viens indekss – faktiskais patēriņa cenu indekss. 

  1. gada 1.oktobrī pensiju un apdrošināšanas atlīdzību pārskatīšanai un piemaksas apmēra noteikšanai tiks piemērots indekss 1,0640.

Atbilstoši VSAA aprēķiniem:

 

  • Iemaksu algas indekss (izteikts kā koeficients ar četrām zīmēm aiz komata)

 

 

 

AIt–1 =

13 712 931 558,33

__________________

= 1,1349, kur:

 

12 083 425 485,37

13 712 931 558,33 -

sociālās apdrošināšanas iemaksu algu summa, par kuru sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic, periodā no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. 

12 083 425 485,37 -

sociālās apdrošināšanas iemaksu algu summa, par kuru sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic, periodā no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. 

 

 

  • Apdrošināšanas iemaksu algu summas reālais pieaugums (izteikts kā koeficients ar četrām zīmēm aiz komata)

 

 

Rp t =

1,1349

_______

- 1

= -0,0607, kur:

1,2083

1,1349 - iemaksu algu summas indekss;

1,2083 – CSP sniegtais patēriņa cenu indekss laikposmā no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.

 

Saskaņā ar 15.07.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 398 „Noteikumi par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu” 4. punktu, ja apdrošināšanas iemaksu algas reālais pieaugums ir mazāks par 0, pielieto koeficientu 0. 

 

  • Pensiju un apdrošināšanas atlīdzību pārskatīšanā un piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, apmēra noteikšanā piemērojamais kopējais indekss:

 

 

It = 1,0640 + 0,0000 = 1,0640, kur:

1,0640 – CSP sniegtais patēriņa cenu indekss laikposmā no 01.08.2022. līdz 31.07.2023., izteikts kā koeficients ar četrām zīmēm aiz komata;

0,0000 - apdrošināšanas iemaksu algas reālais pieaugums.

Šogad tiks pārskatītas pensijas un atlīdzības vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 609 eiro, t.i. 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (1217,54 eiro).

Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Indeksējot piemaksu, indeksu 1,0640 piemēros piemaksas apmēram 1,43  eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim un piemaksas apmēram 2,14  eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.

Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 1,43 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,52 eiro, bet tie, kas saņēma 2,14 eiro – turpmāk saņems 2,28 eiro.

Indeksētas tiks vecuma, izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2023. gada  30.septembrim.

No kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

 Pensionāriem pašiem nekas nav jādara – pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un tā notiek automātiski.

Piemēri:

1) ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 450 eiro, tad gan senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem, gan senioram ar apdrošināšanas stāžu no 45 gadiem no š.g. oktobra pensijas apmērs būs 478,80 eiro (par 28,80 eiro lielāks);

2) ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 609 eiro, tad gan senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem, gan senioram ar apdrošināšanas stāžu no 45 gadiem no š.g. oktobra pensijas apmērs būs 647,98 eiro (par 38,98 eiro lielāks);

3) senioram, kura piešķirtā vecuma pensija ir 450 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās  ir noteikta piemaksa 35,75 eiro (par 25 darba gadiem (no 45 gadiem) līdz 1995. gada beigām), no š.g. oktobra vecuma pensija -  478,80 eiro un piemaksa pie pensijas - 38,00 eiro;

4) senioram, kura piešķirtā vecuma pensija ir 500 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem, no š.g. oktobra vecuma pensija - 532,00 eiro (par 32,00 eiro lielāka, no kā iespējams var tikt piemērots IIN). 

 

Service by Chukmasoff