Klāt gada deklarācijas iesniegšanas laiks! Par ko un cik lielā mērā var atgūt nodokļu pārmaksu?

Sākot ar 1. martu, ikviens Latvijas iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID), lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem -  izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c., taču daudziem gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti.

 

Obligāti 2021. gada deklarācija līdz 1. jūnijam (ja personas kopējie 2021. gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro – līdz 1. jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem  saistībā ar  progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, kā arī visiem tiem, kuri:

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no ES dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu);
  • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju šogad varēs iesniegt ne tikai par 2021. gadu, bet arī par 2020. un 2019. gadu, bet līdz 2022. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2018. gadu.

 

Kā iesniegt deklarāciju

Lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, vispirms jāpieslēdzas VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai, interneta pārlūkā ierakstot eds.vid.gov.lv
Sistēmai var pieslēgties iepriekš piešķirtu  lietotājvārdu un paroli, e - parakstu vai izmantojot autentifikācijas sistēmu Latvija.lv. 

EDS sistēmas pirmajā lapā redzamas dažādas izvēlnes. Viena no tām - “Gada ienākumu deklarācija”. Šajā sadaļā iespējams arī izvēlēties, par kuru gadu vēlaties deklarāciju iesniegt vai precizēt. Sistēma piedāvā divus deklarācijas aizpildīšanas veidus - vienkāršo un detalizēto. Turpat atrodama arī informācija, kādās situācijās kuru no variantiem izvēlēties. 

Iesniedzot deklarāciju vienkāršajā variantā, sistēmā jau ir apkopota visa oficiālā informācija par personas ienākumiem un izdevumiem. Deklarācijas iesniedzējs pats var pievienot informāciju par attaisnotajiem izdevumiem - iesniedzot darījumu apliecinošus maksājuma dokumentus, piemēram, čekus, kvītis vai bankas apstiprinātas maksājumu izdrukas.  

Ja deklarāciju par konkrēto gadu iesniedzat pirmo reizi, izvēlieties opciju “Pirmreizējs dokuments”. Ja nepieciešams precizēt jau iesniegtu deklarāciju, atzīmējiet, ka tas ir precizējums. Aizpildot deklarāciju, jānorāda arī bankas konta numurs, uz kuru vēlaties saņemt pārmaksāto nodokļu summu.  

Kā iesniegt deklarāciju, lai atgūtu nodokli par attaisnotajiem izdevumiem?

Aizpildot gada ienākumu deklarācijas veidlapu  pārmaksāto nodokļu atgūšanai EDS sistēmā, tajā uzreiz tiek izmantotas VID rīcībā esošās ziņas par nodokļu maksātāju un lielākā daļa no datiem tiek atlasīta automātiski. Tie ir gan nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamais minimums, informācija no kredītiestādēm, ziņas par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kas ļauj atgūt pārmaksātos nodokļus.

VID mājas lapā vid.gov.lv sadaļā “Gada ienākumu deklarācija” rodama detalizēta pamācība gan kā iesniegt deklarāciju, gan kā pievienot čekus attaisnoto izdevumu atgūšanai.
 

Cik un kādus pārmaksātos nodokļus var atgūt?

Naudas summas, ko var atgūt no valsts, ir dažādas (atkarībā no taksācijas gada), savukārt deklarāciju var iesniegt par iepriekšējiem trīs gadiem.

Jāņem vērā, ka kopējā atmaksa no VID nevar būt lielāka par konkrētajā gadā (par ko iesniegta deklarācija) nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Par ko un cik lielu nodokļu pārmaksu iespējams atgūt?

Par diferencēto neapliekamo minimumu. 

Cilvēki, kuri gadā nav strādājuši visus 12 mēnešus un nav arī izmantojuši visu gada neapliekamo minimumu, kas tiem pienākas, iesniedzot deklarāciju, var atgūt šo neizmantoto daļu.

Ja gada kopējie ienākumi bijuši zemāki par 14 400 eiro (12 x 1200), tad, iesniedzot deklarāciju, var atgūt pārmaksātā nodokļa tiesu par neizmantoto gada neapliekamo minimumu. Svarīgi gan ņemt vērā, ka nepaliekamā minimuma apmēru ietekmē papildu ienākumu apjoms, kā arī papildu nodokļu atvieglojumi. 

Par katru apgādājamo iespējams saņemt atvieglojumus 250 eiro mēnesī jeb  3000 eiro gadā. Apgādājamos iespējams reģistrēt arī ar atpakaļejošu datumu un, deklarējot ienākumus, saņemt atbilstošos atvieglojumus.

Par ārstniecības un izglītības izdevumiem, veiktajiem ziedojumiem katrs ģimenes loceklis var saņemt pārmaksātos nodokļus 600 eiro apmērā. Ja izdevumi attiecīgajā gadā bijuši lielāki, tos automātiski attiecina uz nākamajiem trim gadiem. Būtiski, ka deklarācijā var iekļaut arī vecāku, vecvecāku, laulātā drauga, bērnu, mazbērnu un personu, kas ir apgādībā, veiktos attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību. Tas ir iespējams gadījumā, ja šīs personas pašas neiesniedz ienākumu deklarāciju. Taču iespējams deklarācijā iekļaut arī daļu tuvinieka (piemēram, mammas) čeku, bet otru daļu attiecīgais tuvinieks iekļauj savā deklarācijā, ja vien attiecīgajā gadā bijis IIN maksātājs.

Nodoklis ir atgūstams arī par veselības apdrošināšanas polises prēmijas maksājumiem, ja polisi esat pircis pats vai esat veicis darba devēja noteiktu līdzmaksājumu.

Tāpat svarīgi atcerēties, ka izdevumi par izglītību nav tikai studiju izdevumi. Nodokļa daļu iespējams atgūt arī par apmācību darbā nepieciešamo iemaņu iegūšanu, piemēram, angļu valodas kursiem, ja tie apgūti valsts akreditētā izglītības programmā.

Savukārt bērnu vecāki var atgūt IIN daļu no summas, kas samaksāta par interešu izglītības programmu apgūšanu jeb pulciņiem bērniem līdz 18 gadiem, piemēram, par mūzikas, deju vai sporta nodarbībām.

Ja ir ziedota nauda nodibinājumiem, kam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, piemēram,  Ziedot.lv, tad šādos gadījumos deklarācijā iespējams norādīt ziedotās summas apmēru, no kuras tiks atmaksāta nodokļa tiesa 20%. Kā maksājuma apliecinājums kalpos bankas maksājuma uzdevums, konta izraksts vai nodibinājuma kases ieņēmumu orderis.

Par iemaksām uzkrājumos ar dzīvības apdrošināšanu un pensiju 3. līmenī. Maksimālais privāti veikto iemaksu apjoms uzkrājošajai apdrošināšanai un pensiju 3. līmenim ir noteikts kopīgs – līdz 10% no gada bruto darba algas, kā arī summāri līdz 4000 EUR.

 

Cik ilgā laikā var atgūt pārmaksātos nodokļus? 

Pārmaksātos nodokļus no valsts ir iespējams atgūt trīs mēnešu laikā pēc tam, kad VID pārbaudīs gada ienākumu deklarācijā iekļauto attaisnoto izdevumu informāciju un pārskaitīs pārmaksu eiro valūtā. Jums arī tiks nosūtīts e pasts, lai par to paziņotu. Dažreiz VID var lūgt jūs precizēt informāciju par nodokļu pozīcijām vai noskaidrot citas ziņas, lai precīzi aprēķinātu atmaksājamo summu. Neprecīzi aizpildītas deklarācijas gadījumā, periods, kurā var atgūt pārmaksātos nodokļus, būs viens gads.

Service by Chukmasoff