Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 20.08.2020. savā mājas lapā publicējusi ziņu par pensiju indeksāciju 1.oktobrī

Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2020.gada 1.oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 2020.gada 1.oktobrī indeksēs pensijas un atlīdzības vai to daļu apmēru, kas  nepārsniedz 454 eiro mēnesī. Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2020.gada 30.septembrim.

Vecuma pensijām tiks piemēroti šādi indeksi:

  • 1,0380, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
  • 1,0446, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
  • 1,0512, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
  • 1,0578, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadi.

Indeksēta tiks visa piešķirtā pensija, kas nepārsniedz 454 eiro apmēru. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 454 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 454 eiro.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensijas apmēru.

Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijāmkā arī apdrošināšanas atlīdzībām (apmēram, kas nepārsniedz 454 eiro) tiks piemērots indekss 1,0380 neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.

Pensijas palielinājums būs atkarīgs no piešķirtās pensijas apmēra.

Piemēram: Personai par 30 gadu apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2020.gada 30.septembrī ir 300 eiro. Šim apmēram piemēro indeksu 1,0446, līdz ar to pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 313,38 eiro un pensijas palielinājums 13,38 eiro.

Indeksējamā pensijas apmērā piemaksa pie valsts pensijas netiek iekļauta.

Piešķirto piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no 2020.gada 1.oktobra palielinās:

  • no 1,61 līdz 1,67 eiro – ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim;
  • no 1,07 līdz 1,11 eiro – ja vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta, sākot no 1997.gada 1.janvāra.

Piemēram: Personai par 25 gadu apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2020.gada 30.septembrī ir 200 eiro. Šim apmēram piemēro indeksu 1,0380, līdz ar to pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 207,60 eiro un pensijas palielinājums 7,60 eiro. Savukārt piešķirtā piemaksa, kuras apmērs par 24 gadiem apdrošināšanas stāža līdz 1995.gada 31.decembrim ir 38,64 eiro, būs 40,08 eiro un piemaksas palielinājums 1,44 eiro. Kopējā pensijas un piemaksas palielinājuma summa būs 9,04 eiro.

VSAA pensiju indeksāciju nodrošinās automātiski bez personas iesnieguma. 

Pensiju un piemaksu jaunajā apmērā izmaksās, sākot no 2020.gada oktobra. 

Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. 

Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 26. pantu. 

 

Service by Chukmasoff